Kontaktný formulár

Exekútorský úrad

Haburská 49/A

821 01 Bratislava


Úradné hodiny

Pondelok - Utorok, Štvrtok - Piatok

09:00 - 15:00


Streda

09:00 - 16:00

 • Čo je exekúcia?

  Exekúcia je zákonom upravený postup exekútora pri nútenom výkone rozhodnutia. Ak si žalovaná osoba v určenej lehote nesplnila svoju povinnosť, ktorá jej vyplynula z právoplatného a vykonateľného rozhodnutia, môže exekútor, na návrh oprávneného, uskutočniť nútený výkon rozhodnutia - exekúciu.

 • Kto je súdny exekútor?

  Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov. Exekútor má v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti postavenie verejného činiteľa.

 • Kedy začína exekučné konanie?

  Dňom, v ktorom bol exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie.

 • Čo musí obsahovať návrh na vykonanie exekúcie?

  • označenie exekútora, ktorému je návrh určený,

  • označenie toho, kto robí návrh,

  • označenie ktorej veci sa týka, čo sleduje,

  • musí byť podpísaný a datovaný,

  • musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne bydlisko zástupcov, údaj o štátnom občianstve, uvedenie dátumu narodenia, prípadne rodného čísla, ak je účastníkom fyzická osoba, názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, pokiaľ je pridelené, ak je účastníkom právnická osoba, a presné označenie exekučného titulu, vymedzenie vymáhaného nároku, prípadne označenie dôkazov, ktorých sa oprávnený dovoláva

 • Čo môže byť exekučným titulom?

  Podľa zákona možno vykonať exekúciu na podklade:

  • vykonateľného rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok,

  • rozhodnutia orgánov Európskej únie,

  • cudzieho exekučného titulu,

  • notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila,

  • vykonateľných rozhodnutí rozhodcovských súdov a rozhodcovských komisií a zmierov nimi schválených,

  • osvedčení o dedičstve, vykonateľných rozhodnutí bývalých štátnych notárstiev a dohôd nimi schválených,

  • vykonateľných rozhodnutí orgánov verejnej správy a územnej samosprávy vrátane blokov na pokutu nezaplatenú na mieste,

  • platobných výmerov, výkazov nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmierov schválených týmito orgánmi,

  • vykonateľných rozhodnutí a výkazov nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia,

  • iných vykonateľných rozhodnutí a schválených zmierov, ktorých výkon pripúšťa zákon,

  • pokladov vydaných podľa právneho predpisu platného v inom členskom štáte Európskej únie, ak ide o vymáhanie pohľadávky podľa osobitného predpisu.

 • Čo vymáha exekútor?

  • presne určenú výšku pohľadávky - istinu, úroky, pokuty a penále v prípadoch, keď sú priznané súdom),

  • trovy konania (súdny poplatok, trovy dôkazov, odmena advokátovi a pod. v prípadoch, keď sú priznané súdom),

  • trovy exekúcie,

  • trovy exekučného konania

 • Kto je oprávnený a kto je povinný?

  Oprávnený je ten, kto podal návrh na začatie exekučného konania. Povinný je osoba, ktorú oprávnený označil v návrhu za povinného, to znamená dlžník, žalovaný, odporca.

 • Kto platí trovy exekúcie?

  Trovy exekúcie v plnom rozsahu hradí povinný. Ak sa exekúcia zastaví z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie, trovy hradí oprávnený. Ak bude exekúcia zastavená z viny oprávneného, môže súd uložiť, aby trovy zaplatil oprávnený.

 • Akými spôsobmi vymáha exekútor pohľadávku oprávneného?

  • zrážkami zo mzdy,

  • prikázaním pohľadávky,

  • predajom hnuteľných vecí,

  • predajom cenných papierov,

  • predajom nehnuteľnosti,

  • predajom podniku

 • Ako prebieha vymáhanie výživného?

  • vymáha sa bežné a dlžné výživné určené rozhodnutím súdu,

  • konania na vymoženie výživného sú oslobodené od súdnych poplatkov,

  • exekúcia sa vykonáva okrem spôsobov určených na vymoženie peňažnej pohľadávky aj zadržaním vodičského preukazu tomu, kto nesplní výživné stanovené rozhodnutím súdu,

  • pri nevymožiteľnosti výživného exekútor vydá na požiadanie potvrdenie pre Úrad práce sociálnych vecí a rodiny a oprávnená alebo oprávnený môže požiadať o vyplatenie náhradného výživného, viac na stránkach Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

 • Kedy sa exekúcia zastaví?

  • ak ju súd zastaví,

  • ak oprávnený podá návrh na zastavenie,

  • ak exekútor vymôže vymáhaný nárok