Kontaktný formulár

Exekútorský úrad

Haburská 49/A

821 01 Bratislava


Úradné hodiny

Pondelok - Utorok, Štvrtok - Piatok

09:00 - 15:00


Streda

09:00 - 16:00

 • Čo je exekúcia?

  Exekúcia je zákonom upravený postup exekútora pri nútenom výkone rozhodnutia. Ak si žalovaná osoba v určenej lehote nesplnila svoju povinnosť, ktorá jej vyplynula z právoplatného a vykonateľného rozhodnutia, môže exekútor, na návrh oprávneného, uskutočniť nútený výkon rozhodnutia - exekúciu.

 • Kto je súdny exekútor?

  Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu exekučných titulov. Exekútor má v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti postavenie verejného činiteľa.

 • Kedy začína exekučné konanie?

  Exekučné konanie sa začína na návrh. Návrh na vykonanie exekúcie sa podáva príslušnému súdu. Vydané poverenie na vykonanie exekúcie súd odošle poverenému exekútorovi spolu s rovnopisom návrhu na vykonanie exekúcie alebo spolu s údajmi z návrhu na vykonanie exekúcie. Doručením poverenia na vykonanie exekúcie exekútorovi sa začína exekúcia.

 • Čo musí obsahovať návrh na vykonanie exekúcie?

  Návrh na vykonanie exekúcie sa podáva príslušnému súdu a musí obsahovať:

  • označenie súdu, ktorému je určený,

  • označenie oprávneného a povinného; ak je účastníkom konania

   • fyzická osoba, označuje sa menom, priezviskom, adresou trvalého pobytu alebo pobytu a dátumom narodenia alebo iným identifikačným údajom,

   • právnická osoba, označuje sa názvom alebo obchodným menom, sídlom a identifikačným číslom organizácie alebo iným identifikačným údajom; ak ide o zahraničnú právnickú osobu, tieto údaje sa musia osvedčiť pripojeným výpisom z registra alebo výpisom z inej evidencie, do ktorej je zahraničná osoba zapísaná,

  • označenie zástupcu oprávneného, a ak návrh podáva viacero oprávnených, označenie spoločného zástupcu oprávnených,

  • označenie exekútora, ak sa návrh na vykonanie podáva prostredníctvom exekútora,

  • označenie exekučného titulu, na základe ktorého možno viesť exekúciu, z ktorého vyplýva oprávnenie podať návrh na vykonanie exekúcie voči povinnému; ak ide o právne nástupníctvo, opis skutočností, z ktorých právne nástupníctvo vyplýva,

  • opis rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov týkajúcich sa vlastného vzťahu s povinným, ak má byť exekúcia vedená na podklade exekučného titulu, ktorým sa priznal nárok zo zmenky proti povinnému, ktorý je fyzickou osobou; to platí aj v prípade, ak sa preukazuje oprávnenie podať návrh na vykonanie exekúcie nepretržitým radom indosamentov,

  • označenie vymáhaného nároku; ak ide o nárok na peňažné plnenie, s rozdelením na istinu, opakujúce sa príslušenstvo pohľadávky, kapitalizované príslušenstvo pohľadávky, zmluvnú pokutu, trovy exekúcie oprávneného,

  • označenie účtu oprávneného v banke, na ktorý mu má byť poukázané vymožené plnenie,

  • uvedenie elektronickej adresy oprávneného na účely elektronickej komunikácie s exekútorom, ak ide o oprávneného, ktorý nemá aktivovanú elektronickú schránku,

  • vyhlásenie oprávneného o splnení podmienky alebo vzájomnej povinnosti, ak to, čo exekučný titul ukladá povinnému, sa viaže na splnenie podmienky alebo na splnenie vzájomnej povinnosti, a označenie dôkazov,

  • vyhlásenie oprávneného, že povinnosť podľa exekučného titulu nebola dobrovoľne splnená; ak povinnosť nebola splnená čiastočne, vyhlásenie, v akej časti ku dňu podania návrhu na vykonanie exekúcie,

  • dátum podania.

  K návrhu na vykonanie exekúcie sa musí pripojiť:

  • rovnopis exekučného titulu spolu s potvrdením o jeho vykonateľnosti, ak sa vyžaduje; platobný rozkaz vydaný v upomínacom konaní nie je potrebné pripojiť,

  • listina, ktorou sa preukazuje právne nástupníctvo; ak právne nástupníctvo vyplýva zo zákona alebo z obchodného registra, postačí na ne odkázať,

  • listina, z ktorej je zjavné, že sa splnila podmienka alebo vzájomná povinnosť, ak vyplývala z exekučného titulu,

  • spotrebiteľská zmluva a všetky ďalšie zmluvné dokumenty súvisiace so spotrebiteľskou zmluvou vrátane dokumentov, na ktoré spotrebiteľská zmluva odkazuje, ak ide exekúciu na podklade exekučného titulu priznávajúceho nárok zo spotrebiteľskej zmluvy; to neplatí, ak je exekučným titulom platobný rozkaz vydaný v upomínacom konaní.

 • Čo môže byť exekučným titulom?

  Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.

  Exekučným titulom na účely tohto zákona je aj:

  • rozhodnutie inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie,

  • cudzí exekučný titul vykonateľný v Slovenskej republike,

  • notárska zápisnica, ktorá obsahuje právny záväzok a v ktorej je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila,

  • vykonateľné rozhodnutie vydané v rozhodcovskom konaní vrátane zmieru v ňom schváleného,

  • rozhodnutie o dedičstve,

  • vykonateľné rozhodnutie orgánu verejnej správy a územnej samosprávy vrátane bloku na pokutu nezaplatenú na mieste,

  • platobný výmer, výkaz nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmier schválený príslušným orgánom,

  • vykonateľné rozhodnutie a výkaz nedoplatkov vo veciach sociálneho zabezpečenia, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia a vo veciach verejného zdravotného poistenia,

  • iné vykonateľné rozhodnutie, výkaz nedoplatkov alebo schválený zmier, ktorých výkon pripúšťa zákon,

  • doklad vydaný podľa právneho predpisu platného v inom členskom štáte Európskej únie, ak ide o vymáhanie pohľadávky podľa osobitného predpisu

  • upovedomenie o zastavení exekúcie a výzva na úhradu trov exekúcie,

  • exekučný titul podľa osobitného predpisu.

 • Čo vymáha exekútor?

  • presne určenú výšku pohľadávky - istinu, úroky, pokuty a penále v prípadoch, keď sú priznané súdom),

  • trovy konania (súdny poplatok, trovy dôkazov, odmena advokátovi a pod. v prípadoch, keď sú priznané súdom),

  • trovy exekúcie,

  • trovy exekučného konania.

 • Kto je oprávnený a kto je povinný?

  Oprávnený je ten, kto podal návrh na začatie exekučného konania. Povinný je osoba, ktorú oprávnený označil v návrhu za povinného, to znamená dlžník, žalovaný, odporca.

 • Kto platí trovy exekúcie?

  Oprávnený a povinný v exekučnom konaní platia trovy, ktoré im v konaní vzniknú a trovy svojho zástupcu.

  Ak sa exekúcia ukončila z iného dôvodu ako pre vymoženie alebo splnenie vymáhaného nároku povinným a ide o dôvod, ktorý možno oprávnenému pričítať, alebo z dôvodu, pre ktorý prináleží exekútorovi vydať upovedomenie o zastavení exekúcie, platí trovy oprávnený. Ak ide o exekúciu na vymoženie pohľadávky na výživnom pre maloleté dieťa, platí trovy zastavenej exekúcie súd.

  Ak povinný uhradí pohľadávku oprávneného pred začatím exekúcie, odmena ani náhrada výdavkov exekútorovi nepatrí; to neplatí, ak je tu dôvod, ktorý možno oprávnenému pričítať.

  V ostatných prípadoch platí trovy exekútora povinný, a to splnením vymáhaného nároku alebo tým, že strpí ich uspokojenie zo svojho majetku podliehajúceho exekúcii.

 • Akými spôsobmi vymáha exekútor pohľadávku oprávneného?

  • zrážkami zo mzdy a z iných príjmov,

  • prikázaním pohľadávky,

  • predajom hnuteľných vecí,

  • predajom cenných papierov,

  • predajom nehnuteľnosti,

  • predajom podniku,

  • príkazom na zadržanie vodičského preukazu.

 • Ako prebieha vymáhanie výživného?

  • vymáha sa bežné a dlžné výživné určené rozhodnutím súdu,

  • konania na vymoženie výživného sú oslobodené od súdnych poplatkov,

  • exekúcia sa vykonáva okrem spôsobov určených na vymoženie peňažnej pohľadávky aj zadržaním vodičského preukazu tomu, kto nesplní výživné stanovené rozhodnutím súdu,

  • pri nevymožiteľnosti výživného exekútor vydá na požiadanie potvrdenie pre Úrad práce sociálnych vecí a rodiny a oprávnená alebo oprávnený môže požiadať o vyplatenie náhradného výživného, viac na stránkach Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

 • Kedy sa exekúcia zastaví?

  • ak ju súd zastaví,

  • ak exekútor vydá upovedomenie o zastavení exekúcie,

  • ak exekútor vymôže vymáhaný nárok.